daf53banner

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: فعالیت تامین کنندگان را رصد می کنیم و حق قبول یا رد آنها را داریم. تصمیم برای عدم پذیرش برخی از آنها به معنای عدم همکاری ایران نیست. ما با آژانس همکاری داریم و این همکاری به صورت روزانه ادامه دارد، اما برخی از بازرسان به دلیل فعالیت رد شدند، این طبیعی و طبیعی است. رئیس سازمان انرژی اتمی وسعت تاسیسات هسته ای ایران را حدود 2 درصد از تاسیسات هسته ای جهان دانست و

تماس با ما