daf53banner

الهام بهروزی «امیدبخشی» این روزها از زبان مسئولان بیرون نمی آید و اصرار دارند که ذهن مردم را معطوف به این مفهوم کلیدی و شادی کنند تا از بار و فشار روحی بر دوششان به دلیل تورم و گرانی های گزاف بکاهند. در چنین شرایطی قطعا ارتقای امید و قدرت در جامعه ضروری است. طبیعتاً دولت برای رسیدن به این هدف ضمن ایجاد توازن بین جیب و هزینه های زندگی مردم و هزینه های روزافزون خود با اتخاذ سیاست های

تماس با ما